Exekuce na nesvéprávného (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'Exekuce na nesvéprávného':


„Co se mnou vůbec chcete řešit?” Rádi bychom s Vámi rozebrali všech na  dostupná řešení a možnosti, kterými by bylo možné řešit závazek  na šeho klienta vůči Vám. Budeme se s Vámi chtít domluvit  na  tom, zda je možné ponížit či oddálit splátky, odpustit úroky z prodlení, smluvní pokuty, oddálit  na řízení  exekuce  nebo  na vrhnout nový splátkový kalendář, který pro  na šeho klienta bude schůdnější než současný stav. Když manžel  na seká dluhy, sáhne exekutor nově i  na  účet a mzdu ženy 26.11. 2012   Počet lidí, kteří nezvládají svou fi na nční situaci a potýkají se s dluhy, roste. Od Nového roku se mohou problémy zadlužených domácností přitom ještě více prohloubit. Exekučně bude možné obstavit účet a postihnout mzdu manžela, který dluhy ne na dělal. Dluhové poradny, které mají pobočky  na příč celou Českou republikou, zaz na menávají až padesátiprocentní nárůst zoufalých lidí, kteří hledají odbornou pomoc. “ Na ším typickým klientem je člověk, který měl několik úvěrů, ztratil  na  nějaký čas práci a kvůli výpadku v příjmech mu dluhy přerostly přes hlavu,” říká Petra Ryšavá, vedoucí Dluhové poradny v Liberci.   Nárůst žadatelů o odbornou pomoc hlásí i Porad na  při fi na nční tísni a Občanská porad na  o. s. Společnou cestou. Zatímco až dosud platilo, že manželovi dlužníka nemůže být exekučně postiže na  mzda či účet, nově to bude ji na k.   Podle novely občanského soudního řádu, kterou už podepsal i prezident, bude pro dluhy spadající do společného jmění manželů možné postihovat účty a mzdu manžela dlužníka stejně, jako dlužníka samotného. Od Nového roku se tak mohou problémy zadlužených domácností ještě zhoršit.   Co exekuční novinka změní a koho se bude týkat, vysvětluje právník Ondřej  Na čeradský z Občanské poradny o. s. Společnou cestou.   Jak tuto novinku hodnotíte a jak široký může mít dopad? Jde o revoluční změnu a lze předpokládat, že bude mít zásadní dopady  na  obrovský počet rodin. V České republice je každoročně  na řízen zhruba milion exekucí. Počet zadlužených rodin je alarmující a tato právní novinka bude pro řadu z nich představovat velmi hořký start do nového roku.   Pokud jeden z manželů  na sekal dluhy, jak mohl až dosud exekutor postupovat? Do společného jmění manželů spadají i menší dluhy, které sjed na l za trvání manželství jeden z manželů bez vědomí druhého. Takže pokud by si  na příklad moje manželka půjčila dvacet tisíc korun, spadne tento dluh do společného jmění manželů, aniž bych se o něm vůbec někdy musel dozvědět. Kdyby dluh nesplácela, skončila by časem v exekuci, v jejímž průběhu by bylo možné postihnout jak její osobní majetek, tak majetek spadající do  na šeho společného jmění manželů. Soudní exekutor by však podle současné právní praxe nemohl postihnout moji mzdu či účet.   Jak bude moci exekutor postupovat podle nových pravidel? Od Nového roku bude situace taková, že se o dluzích své manželky dozvím třeba až v okamžiku, kdy mi zaměst na vatel začne provádět srážky ze mzdy a bude mi zablokován účet. Kdo se této novinky nemusí bát, a koho se  na opak citelně dotkne? Změ na  se nedotkne rodin, kde byla  exekuce   na říze na   na  oba z manželů, protože jim v zásadě již nelze nic dalšího postihnout. Citelný dopad však bude mít u těch, kde je zadlužený jeden z manželů a rodi na  si zvykla žít z příjmů manžela nezatíženého exekucí. V těchto případech je  na víc poměrně běžné, že si nezabavitelnou část mzdy nechává zadlužený manžel posílat  na  doposud nepostižitelný účet druhého z manželů.    Na  co se budou muset takové rodiny připravit, jaký to může mít fi na nční dopad? Tyto rodiny musí počítat s tím, že z doposud nepostižitelného příjmu nezadluženého manžela zbude po exekučních srážkách jen nezabavitelné minimum. A i o to mohou přijít, pokud si ho nechají zaslat  na  exekucí nově zablokovaný účet. To ale může mít velmi vážné sociální důsledky. Zatím to jde těžko odhadovat. Informovanost občanů o této novince je nyní prakticky nulová. Řada lidí nemá žádné rezervy, a pokud je novinka zastihne nepřipravené, můžeme očekávat, že se dostanou do problémů s úhradou bydlení a dalším splácením svých závazků, což může mít pro ně tragický dopad. Citelně to mohou po Novém roce pocítit  na příklad důchodci. Pokud si budou chtít změnit způsob výplaty důchodu, aby nebyl po Novém roce posílán  na  exekucí blokovaný účet, měli by počítat s tím, že Česká správa sociálního zabezpečení má  na  vyřízení žádosti tři měsíce.   Dá se nějak předejít tomu, aby rodi na  nespadla ještě do větších fi na nčních potíží? Relativně jednoduché je vyhnout se následkům postižení účtu. Již nyní je počet dlužníků s exekučně obstaveným účtem vysoký, a tak si zaměst na vatelé celkem zvykli, že řada zaměst na nců potřebuje vyplácet mzdu v hotovosti. Časté je i to, že zadlužení rodiče fungují přes dětské konto svého nezletilého dítěte, i když tento postup je právně poněkud diskutabilní. Ohledně postižení účtů půjde tedy o to, zda si manžel dlužníka včas přesměruje nepostižitelnou část příjmu mimo exekucí zablokovaný účet. Jak tomu bude s exekučními srážkami z příjmů, s čím musí manželé počítat? Těm se v zásadě nelze legálně vyhnout, a tudíž manželé dlužníků musí počítat s tím, že jim od Nového roku zbude jen nezabavitelná část mzdy. Obávám se, že v praxi tato novinka povede k dalšímu posílení trendu pobírání části mzdy  na černo či ke zcela nelegální práci.  Na konec bude  na  novince tratit státní rozpočet, jelikož z těchto černých příjmů nebudou odváděny daně ani pojistné.   Zdroj: http://fi na nce.idnes.cz/dluhy-manzelu-a- exekuce -0vh-/viteze.aspx?c=A121120_145108_viteze_sov
Dluhová poradna   telefon: 774 222 225 a 776 002 255   info@dluhovaporadna.com

login
genet:0.049