osobní bankrot (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'osobní bankrot':


 Osobní   bankrot   Osobní   bankrot  neboli insolvence je krajní a poslední řešení Vaší situace. Naše dluhová poradna se k němu uchyluje, jen pokud nelze problém řešit jinými způsoby mimosoudního oddlužení. Vždy preferujeme dohodu s věřiteli a snažíme se oddlužit naše klienty co nejschůdnější cestou. Kancelář plní své závazky vždy čestně a svědomitě, v dobré víře, v souladu s dobrými mravy a vždy ve prospěch klientů.   Poškození zájmů klienta je nepřípustné a neslučitelné s  osobní  odpovědností za realizaci poskytovaných služeb.   Partneři kanceláře, jsou zavázáni, že jednají odpovědně a korektně s partnery, klienty a dalšími osobami, s nimiž je kancelář v obchodních vztazích.   S klienty kancelář jedná vždy rovnocenně, bez ohledu na rasu, politické přesvědčení nebo náboženské vyznání, věk, národnost či jiná kritéria.   Kancelář nikomu své služby pod nátlakem nevnucuje. Kancelář jedná pouze v atmosféře vzájemné důvěry, úcty a spolupráce, a v ovzduší profesionální obchodní kultury.   Kancelář přijímá odpovědnost za to, že jednání, která vede, budou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s obchodními zvyklostmi a obchodními podmínkami obecně zachovávanými v mezinárodním i tuzemském obchodním styku.   Kancelář nevede žádná jednání, o nichž ví nebo by mohla vědět, že jsou při něm porušovány obecně závazné právní předpisy.   Kancelář je oprávněna zpracovávat  osobní  údaje v souladu se souhlasem klienta.   Kancelář nikdy nepoužívá metody a formy klamavé reklamy.   Kontaktujte Vašeho nejbližšího dluhového poradce a domluvte si s ním  osobní  schůzku v kanceláři naší pobočky nebo u Vás doma. Poradce se seznámí s Vaší situací, a poskytne Vám informace o možnostech a službách, které Vám Dluhová poradna může zajistit. Po převzetí dokumentace k Vašim dluhům sepíšeme mandátní smlouvu a případu se začnou věnovat specialisté ve spolupráci s právníky. Naši experti vypracují obvykle několik možných schůdných postupů a navrhnou optimální řešení. Průběžně Vás informujeme o stavu realizace. Etický kodex dluhové poradny   Restrukturalizace a reorganizace – proaktivní řešení úpadku podniku JUDr. Michal Žižlavský Insolvenční řízení podnikatele se podobá šachové hře. Černé figurky má dlužník, bílé mají věřitelé. Malí věřitelé jsou pěšáci, zaměstnanci střelci, majoritní věřitelé ovládají koně a věže a zajištěný věřitel hraje bílou dámou. Černou dámu mají statutární zástupci dlužníka, vedoucí pracovníci dlužníka táhnou střelci a koňmi a věžemi hrají (často skrytě) společníci a jiné ovládající osoby. Ti se někdy pohybují ambivalentně na obou stranách šachovnice, když hájí zájem dlužníka a současně proti němu mají pohledávky. Pravidla hry stanoví zákon. Ten říká, co může a nemůže činit ta která figurka. Věřitelé hrají o svá aktiva v podobě pohledávek proti dlužníkovi. Dlužník hraje o svá aktiva v podobě provozovaného podniku nebo dílčího majetku. Všichni hrají o čas. Dlužník hraje často o přežití. Manažeři dlužníka hrají o svou  osobní  odpovědnost. Jednotliví pěšáci do hry sami vážně nezasáhnou. Hru o aktiva hrají klíčoví hráči na černé a bílé straně šachovnice.    Kdo hraje o aktiva? Dlužník má zákonnou povinnost podat insolvenční návrh, když je jeho firma v úpadku.3 Na černé straně šachovnice mohou (musí) jednat především ti, kdo jsou povinni podat za dlužníka insolvenční návrh. To jsou buď fyzické osoby podnikatelé nebo členové statutárních orgánů právnických osob. Ti se musí rozhodnout, zda chtějí hrát o aktiva (pro)aktivně nebo reaktivně. V prvém případě budou hybnou silou insolvenčního řízení. V druhém případě budou dělat jen to, k čemu je donutí jiní. Pokud netáhnou jako první černé figurky, začíná hra standardně na bílé straně šachovnice. Někdy podávají insolvenční návrh zaměstnanci. Ti ale zpravidla nedávají hře potřebnou dynamiku. Reálnou sílu hrát o aktiva dlužníka na bílé straně šachovnice mají zajištění věřitelé a velcí nezajištění věřitelé. Právě oni mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit způsob řešení úpadku dlužníka a tím i výsledek hry o jeho aktiva. Záleží na tom, kdo z nich bude hrát (pro)aktivně. Jejich zájmy jsou totiž často v rozporu.    Taktika a plán hry Šachy jsou náročná hra. Hra o aktiva dlužníka je ale ještě složitější. Šachy hrají jen dva hráči. Existuje jednotná vůle jak na bílé, tak na černé straně šachovnice. To neplatí v insolvenčním řízení, kde si každá figurka žije svým životem a má své vlastní motivy. Nezajištěný obchodní věřitel může mít zájem na reorganizaci, když je celý majetek dlužníka zajištěn. V konkursu nic nezíská (vše dostane zajištěný věřitel) a ještě přijde o zákazníka. V reorganizaci může být uhrazena část jeho pohledávky a navíc získá platby za další dodávky dlužníkovi při plnění reorganizačního plánu. To se nemusí líbit zajištěnému věřiteli, který dosáhne rychlejšího uspokojení své pohledávky zpeněžením zajištění v konkursu a reorganizaci může vidět jen jako zbytečné „projídání“ majetku dlužníka. Zajištěný věřitel bude v takové situaci procesním nepřítelem nezajištěného věřitele, který se naopak může stát spojencem dlužníka, který se chce reorganizovat. Výsledek insolvenčního řízení je průnikem zájmů a aktivit více hráčů. Je zde zastoupen faktor nejistoty i prvek pasivity části věřitelů a někdy i dlužníka, který svá práva v řízení nevykonává nebo se jen tváří, že je vykonává (bílý kůň na černé straně šachovnice). Konečný výsledek hry o aktiva dlužníka přirozeně ovlivní zejména aktivní hráči. Mohou jej ovlivnit ve svůj prospěch ale i ve svůj neprospěch podle toho, jak dobře umí hrát hru jménem insolvenční řízení. Nestačí vědět, jak táhne ta která figurka, záleží na zkušenostech a taktice postupu. Taktika může být skryta pod hladinou a nemusí být čitelná z insolvenčního rejstříku. Velký rozdíl je například v pasivitě z neznalosti a pasivitě na základě racionálního rozhodnutí. (Pro)aktivní přístup neznamená být vždy akční, bez ohledu na to, zda nepromyšlené tahy na šachovnici ohrožují krále. Klíčová figurka často ztratí silnou výchozí pozici proto, že nemá dostatečnou zkušenost s fungováním justice a volí špatnou strategii postupu. Výsledek hry o aktiva výrazně ovlivňuje kvalita plánu na dosažení sledovaného cíle a zvolená taktika postupu. Když manžel naseká dluhy, sáhne exekutor nově i na účet a mzdu ženy 26.11. 2012   Počet lidí, kteří nezvládají svou finanční situaci a potýkají se s dluhy, roste. Od Nového roku se mohou problémy zadlužených domácností přitom ještě více prohloubit. Exekučně bude možné obstavit účet a postihnout mzdu manžela, který dluhy nenadělal. Dluhové poradny, které mají pobočky napříč celou Českou republikou, zaznamenávají až padesátiprocentní nárůst zoufalých lidí, kteří hledají odbornou pomoc. “Naším typickým klientem je člověk, který měl několik úvěrů, ztratil na nějaký čas práci a kvůli výpadku v příjmech mu dluhy přerostly přes hlavu,” říká Petra Ryšavá, vedoucí Dluhové poradny v Liberci.   Nárůst žadatelů o odbornou pomoc hlásí i Poradna při finanční tísni a Občanská poradna o. s. Společnou cestou. Zatímco až dosud platilo, že manželovi dlužníka nemůže být exekučně postižena mzda či účet, nově to bude jinak.   Podle novely občanského soudního řádu, kterou už podepsal i prezident, bude pro dluhy spadající do společného jmění manželů možné postihovat účty a mzdu manžela dlužníka stejně, jako dlužníka samotného. Od Nového roku se tak mohou problémy zadlužených domácností ještě zhoršit.   Co exekuční novinka změní a koho se bude týkat, vysvětluje právník Ondřej Načeradský z Občanské poradny o. s. Společnou cestou.   Jak tuto novinku hodnotíte a jak široký může mít dopad? Jde o revoluční změnu a lze předpokládat, že bude mít zásadní dopady na obrovský počet rodin. V České republice je každoročně nařízen zhruba milion exekucí. Počet zadlužených rodin je alarmující a tato právní novinka bude pro řadu z nich představovat velmi hořký start do nového roku.   Pokud jeden z manželů nasekal dluhy, jak mohl až dosud exekutor postupovat? Do společného jmění manželů spadají i menší dluhy, které sjednal za trvání manželství jeden z manželů bez vědomí druhého. Takže pokud by si například moje manželka půjčila dvacet tisíc korun, spadne tento dluh do společného jmění manželů, aniž bych se o něm vůbec někdy musel dozvědět. Kdyby dluh nesplácela, skončila by časem v exekuci, v jejímž průběhu by bylo možné postihnout jak její  osobní  majetek, tak majetek spadající do našeho společného jmění manželů. Soudní exekutor by však podle současné právní praxe nemohl postihnout moji mzdu či účet.   Jak bude moci exekutor postupovat podle nových pravidel? Od Nového roku bude situace taková, že se o dluzích své manželky dozvím třeba až v okamžiku, kdy mi zaměstnavatel začne provádět srážky ze mzdy a bude mi zablokován účet. Kdo se této novinky nemusí bát, a koho se naopak citelně dotkne? Změna se nedotkne rodin, kde byla exekuce nařízena na oba z manželů, protože jim v zásadě již nelze nic dalšího postihnout. Citelný dopad však bude mít u těch, kde je zadlužený jeden z manželů a rodina si zvykla žít z příjmů manžela nezatíženého exekucí. V těchto případech je navíc poměrně běžné, že si nezabavitelnou část mzdy nechává zadlužený manžel posílat na doposud nepostižitelný účet druhého z manželů.   Na co se budou muset takové rodiny připravit, jaký to může mít finanční dopad? Tyto rodiny musí počítat s tím, že z doposud nepostižitelného příjmu nezadluženého manžela zbude po exekučních srážkách jen nezabavitelné minimum. A i o to mohou přijít, pokud si ho nechají zaslat na exekucí nově zablokovaný účet. To ale může mít velmi vážné sociální důsledky. Zatím to jde těžko odhadovat. Informovanost občanů o této novince je nyní prakticky nulová. Řada lidí nemá žádné rezervy, a pokud je novinka zastihne nepřipravené, můžeme očekávat, že se dostanou do problémů s úhradou bydlení a dalším splácením svých závazků, což může mít pro ně tragický dopad. Citelně to mohou po Novém roce pocítit například důchodci. Pokud si budou chtít změnit způsob výplaty důchodu, aby nebyl po Novém roce posílán na exekucí blokovaný účet, měli by počítat s tím, že Česká správa sociálního zabezpečení má na vyřízení žádosti tři měsíce.   Dá se nějak předejít tomu, aby rodina nespadla ještě do větších finančních potíží? Relativně jednoduché je vyhnout se následkům postižení účtu. Již nyní je počet dlužníků s exekučně obstaveným účtem vysoký, a tak si zaměstnavatelé celkem zvykli, že řada zaměstnanců potřebuje vyplácet mzdu v hotovosti. Časté je i to, že zadlužení rodiče fungují přes dětské konto svého nezletilého dítěte, i když tento postup je právně poněkud diskutabilní. Ohledně postižení účtů půjde tedy o to, zda si manžel dlužníka včas přesměruje nepostižitelnou část příjmu mimo exekucí zablokovaný účet. Jak tomu bude s exekučními srážkami z příjmů, s čím musí manželé počítat? Těm se v zásadě nelze legálně vyhnout, a tudíž manželé dlužníků musí počítat s tím, že jim od Nového roku zbude jen nezabavitelná část mzdy. Obávám se, že v praxi tato novinka povede k dalšímu posílení trendu pobírání části mzdy načerno či ke zcela nelegální práci. Nakonec bude na novince tratit státní rozpočet, jelikož z těchto černých příjmů nebudou odváděny daně ani pojistné.   Zdroj: http://finance.idnes.cz/dluhy-manzelu-a-exekuce-0vh-/viteze.aspx?c=A121120_145108_viteze_sov
Dluhová poradna   telefon: 774 222 225 a 776 002 255   info@dluhovaporadna.com

login
genet:0.012