Etický kodex dluhové poradny

 1. Kancelář plní své závazky vždy čestně a svědomitě, v dobré víře, v souladu s dobrými mravy a vždy ve prospěch klientů.
   
 2. Poškození zájmů klienta je nepřípustné a neslučitelné s osobní odpovědností za realizaci poskytovaných služeb.
   
 3. Partneři kanceláře, jsou zavázáni, že jednají odpovědně a korektně s partnery, klienty a dalšími osobami,
  s nimiž je kancelář v obchodních vztazích.
   
 4. S klienty kancelář jedná vždy rovnocenně, bez ohledu na rasu, politické přesvědčení nebo náboženské vyznání, věk,
  národnost či jiná kritéria.
   
 5. Kancelář nikomu své služby pod nátlakem nevnucuje.

 6. Kancelář jedná pouze v atmosféře vzájemné důvěry, úcty a spolupráce, a v ovzduší profesionální obchodní kultury.
   
 7. Kancelář přijímá odpovědnost za to, že jednání, která vede, budou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s obchodními zvyklostmi a obchodními podmínkami obecně zachovávanými v mezinárodním i tuzemském obchodním styku.
   
 8. Kancelář nevede žádná jednání, o nichž ví nebo by mohla vědět, že jsou při něm porušovány obecně závazné právní předpisy.
   
 9. Kancelář je oprávněna zpracovávat osobní údaje v souladu se souhlasem klienta.
   
 10. Kancelář nikdy nepoužívá metody a formy klamavé reklamy.
Dluhová poradna   telefon: 774 222 225 a 776 002 255   info@dluhovaporadna.com

login
genet:0.03